ซี แอนด์ ซี รีสอร์ทนางรอง
โทร 044-657-145-7
  • en
  • th

แหล่งเรียนรู้ศึกษาดูงาน


แหล่งเรียนรู้ศึกษาดูงาน

  แหล่งเรียนรู้ ศึกษาดูงาน ฝึกอบรม  

 

การส่งเสริมและพัฒนาอาชีพในชุมชน มีแหล่งเรียนรู้และศึกษาดูงาน สำหรับองค์กรต่างๆ นักเรียน นักศึกษา กิจการหมู่บ้านต้นแบบ
เศรษฐกิจพอเพียง 
"โครงการศูนย์เรียนรู้ธุรกิจฟาร์มขจัดความยากจน" และยังมีการจัดฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ เช่น การผลิตมะนาวนอกฤดู เป็นต้น